Gordon Grieve
September 9, 2018
Gordon Grieve
Senior Pastor

Reference

Ecclesiastes 1:1-11